top of page

Användarvillkor

Användarvillkor för PIF - Pay It Forward

För att alla ska kunna handla, ge, önska och låna säkert på PIF behöver du följa våra användarvillkor. Läs igenom villkoren och kontakta kundservice om det är något du är osäker över.

 

Villkoren är till för din säkerhet i PIF-appen

Annonser som inte följer reglerna publiceras inte. Radera eller förläng din gamla annons om du ska annonsera samma vara eller tjänst igen. Är du osäker på om din annons följer reglerna, fråga kundservice. För företagsannonsörer gäller i tillägg till vad som anges nedan följande villkor för företag.

 

Allmänt

Dessa villkor ("Användarvillkoren"), tillsammans med övriga villkor som finns på pif.community’s webbplats och mobila applikationer (tillsammans kallar vi dessa för "Webbplatsen") och sådana villkor som PIF i vissa fall tillhandahåller en användare separat, reglerar din användning av PIFs tjänster (”Tjänsterna”). Tjänsterna tillhandahålls av PIF App AB, org. nummer 559129-3690 (“PIF” eller “vi”). Genom att använda Tjänsterna godkänner du dessa Användarvillkor och förbinder dig att följa dem. Denna version av Användarvillkoren gäller från den 1 November 2022. Vi rekommenderar dig att läsa Användarvillkoren noggrant och skriva ut en kopia av Användarvillkoren för framtida bruk.

 

Dina personuppgifter

För att vi ska kunna ge dig tillgång till våra tjänster, till exempel ge dig möjlighet att annonsera i PIF-appen eller kontakta annonsörer behöver vi samla in och behandla vissa personuppgifter om dig. I PIFs personuppgiftspolicy finns information om vilken information vi samlar in, hur vi använder dina personuppgifter och vilka valmöjligheter och rättigheter du har, till exempel i fråga om att få tillgång till dina personuppgifter.

Personuppgifter

Användandet av Tjänsten innefattar behandling av personuppgifter för olika ändamål. PIF är personuppgiftsansvarig för all behandling av personuppgifter som PIF, eller annan på uppdrag av PIF, utför inom ramen för Tjänsten. Personuppgifter är information vilken direkt eller indirekt kan hänföras till en person, exempelvis namn och adress. Kontaktuppgifter till PIF finner du längst ner i denna information.

 

Genom att acceptera Villkoren samtycker Användare till att PIF behandlar (i) kontaktuppgifter såsom namn, e-post, telefonnummer, adress och personnummer, (ii) betalningsuppgifter såsom betal- eller kreditkort eller bankkonto för utbetalning, (iii) geografisk position såsom koordinater, (iv) detaljerad orderhistorik inklusive kvitton och tidpunkter, (v) IP-adress (vi) användarinformation, om Användare för de ändamål som anges under punkten nedan.

 

PIF kan komma att använda, sammanställa, bearbeta och analysera den information som beskrivits ovan för att administrera Användares konto hos PIF, för att marknadsföra PIF och PIFs eventuella samarbetspartners produkter och tjänster, för att analysera Användares användning av Tjänsten, för att säkerställa Tjänstens tekniska funktionalitet samt för att uppfylla skyldigheter enligt lag eller förordning. (i) Kontaktuppgifter används för att skapa ett konto hos PIF samt en annons. (ii) Betalningsuppgifter används för att kunna ta emot betalning för objekt eller tjänster (iii) Geografisk position används för att kunna visa annonser närmast dig eller närmast önskad adress. (iv) Orderhistorik används till att presentera historiken för användaren samt för att beräkna svarsfrekvens och genomsnittliga svarstider och annan användarstatistik. 

 

Användare har rätt att, utan kostnad, få information och registerutdrag om den behandling av personuppgifter som PIF utför avseende Användare. Användare har även rätt att begära korrigering, radering eller blockering av personuppgifter som är felaktiga.

 

Andra parter som tar del av dina användaruppgifter från PIF. Vi delar dina personuppgifter med: (i) Polisen vid utredning av brott. (ii) Google Cloud Services (Firebase). (iii) och sådan leverantör som från tid till annan ersätter dessa för hantering av server miljöer såsom databaser och applikationer.

 

I de fall vi överför dina uppgifter till ett annat företag som behandlar dina personuppgifter på vårt uppdrag i egenskap av ett personuppgiftsbiträde har vi biträdesavtal på plats med strikta instruktioner om behandlingen av personuppgifter, konfidentialitet och säkerhet.

 

Har du frågor om eller invändningar på hur vi hanterar dina personuppgifter, vänligen kontakta: E-mail: hej@pif.community, PIF App AB, Kristinebergs slottsväg 3, 112 14 Stockholm.

 

Hantering av betalningar 

Alla betalningar som inkluderar PIF och Tjänsterna kommer att behandlas av en tredje part och kommer då följa deras användarvillkor och persondatahantering. Vi uppmuntrar er att ni bevandrar er med betalleverantörernas användarvillkor innan användning. PIF kommer inte vara ansvariga för handlingar eller brist på handlingar från tredje parts betalleverantörer, det inkluderar, men begränsas inte till, systemavbrott eller avbrott i betalningstjänsten.

 

Förutsättningar för att du ska kunna använda Tjänsterna

För att ingå avtal om Tjänsterna måste du vara 18 år gammal eller ha målsmans godkännande. Tjänsterna tillhandahålls inte till personer eller företag som tidigare har brutit mot Användarvillkoren, tidigare av PIF tillhandahållna villkor eller lagar och regler. Om du registrerar ett företag som användare intygar du att du har behörighet att binda företaget till dessa användarvillkor.

 

Annonsering i PIF-appen

I PIFs regler för annonsering (se nedan) finns regler för utformning och kategorisering av annonser. För att annonsera i PIF-appen måste du följa reglerna för annonsering. PIF förbehåller sig rätten att blockera eller stänga av en användare som missbrukar, manipulerar eller använder Tjänsterna i strid med Användarvillkoren, inklusive reglerna för annonsering.
 

Användargenererat innehåll

Med användargenererat innehåll avses allt sådant innehåll som en användare av en Tjänst skapar och/eller lägger upp på Webbplatsen som t.ex. bilder, filmer och annonstexter ("Användargenererat innehåll"). Du garanterar att du innehar nödvändiga rättigheter till det Användargenererade innehållet, antingen genom att du själv har skapat detta (vare sig det är exempelvis en bild, en film eller en annonstext), eller att alla som har medverkat har gett dig tillstånd att använda det. 

 

Användargenererade innehållet på Webbplatsen i enlighet med Användarvillkoren.

Detta innebär att du garanterar att Användargenererat innehåll inte innehåller immaterialrättsligt skyddat material, såsom musik, film, bild, logotyp eller annat material som du inte har tillåtelse att använda.

 

Du garanterar att du sett till att de personer som kan identifieras i det Användargenererade innehållet (exempelvis i en bild eller en film eller enbart genom sitt namn) är medvetna om hur materialet kommer att användas och att de har godkänt att medverka i det Användargenererade innehållet och att PIF även kan komma att använda det Användargenererade innehållet i marknadsföringssyfte.

 

Genom att lägga upp Användargenererat innehåll på Webbplatsen, exempelvis genom att lägga in en annons, ger du PIF en obegränsad rätt att fritt förfoga över det Användargenererade innehållet, genom att till exempel bearbeta, formatanpassa, lagra eller kopiera det och göra det tillgängligt för allmänheten oavsett mediekanal och att vidareupplåta dessa rättigheter till eventuella samarbetspartners. PIF får även använda det Användargenererade innehållet i marknadsföringssyfte. PIFs rättigheter kvarstår även efter att en annons har raderats.

Du efterger härmed alla krav på ersättning från PIF för PIFs användning av det Användargenererade innehållet.

 

Immateriella rättigheter

PIF, eller PIFs licensgivare, innehar de immateriella rättigheterna till text, bild, design och det övriga material och information som görs tillgängligt för dig genom din användning av Tjänsterna. Samma sak gäller den bakomliggande programkoden för Tjänsterna. Sådant material och information får inte användas på annat sätt än inom ramen för normal användning av Tjänsterna. Om inte annat anges är allt material PIFs exklusiva egendom.

 

Du får skriva ut enskilda sidor från Webbplatsen men du får i övrigt inte kopiera, reproducera, publicera, ladda upp, skicka eller distribuera något material eller någon information på Webbplatsen utan föregående skriftligt tillstånd från PIF. Användning av automatiserade tjänster såsom robotar, spindlar, indexering och liknande samt andra metoder för systematisk användning av innehållet på Webbplatsen är inte tillåtet utan föregående skriftligt tillstånd från PIF. All otillåten användning medför ersättningsskyldighet. Den som avsiktligt eller genom grov oaktsamhet bryter mot lagen kan straffas med böter eller fängelse upp till två år och bli dömd att betala skadestånd.

 

Marknadsföring

All marknadsföring ska enligt Marknadsföringslagen (2008:486) stämma överens med god marknadsföringssed. Om ett företag bryter mot reglerna kan Marknadsdomstolen förbjuda detta och om det fortsätter kan företaget dömas att betala vite (ett slags böter). Det är uttryckligen förbjudet att skicka reklam via e-mail eller SMS till fysiska personer om inte dessa har samtyckt till det på förhand. Det är också förbjudet att driva telefonförsäljning till personer som tydligt har motsatt sig detta.

 

Ansvarsbegränsning

Blocket garanterar inte kontinuerlig, oavbruten eller säker tillgång till Tjänsterna. Driften av Webbplatsen kan komma att störas av ett antal faktorer utanför PIFs kontroll och PIF ställer inga garantier gällande Webbplatsens funktion eller tillgänglighet. PIF kan inte göras ansvarigt för skador som direkt eller indirekt orsakas av användning av Webbplatsen och dess innehåll.

Webbplatsen är huvudsakligen en annonsplats/marknadsplats. Webbplatsen är således ett forum som låter användare annonsera, ge och byta varor och tjänster. PIF har ingen kontroll över och medverkar inte i transaktionen mellan en givare och en mottagare. Du ska inte anta att ett erbjudande, en donation eller en önskan av ett objekt är giltigt och lagligt endast för att det förekommer på Webbplatsen. PIF ansvarar inte för den utannonserade varan eller tjänsten.

 

PIF ansvarar inte i något fall för indirekta skador såsom utebliven vinst, förlust av data, kostnader som blivit onyttiga eller andra följdskador. Vid tekniska fel som påverkar annonseringen utges  ingen ersättning. PIF ansvarar inte för skada som beror på uteblivna eller fördröjda annonssvar eller på felaktig information i annonstexten.

 

Skadeersättning

Du som användare åtar dig att hålla PIF skadeslöst för det fall att någon tredje part ställer krav på ersättning på grund av Användargenererat innehåll eller på grund av att du i övrigt har agerat i strid med dessa Användarvillkor eller i strid med gällande lag eller tredje parts rättighet.

 

Ångerrätt

När du köper tjänster via Internet har du som regel 14 dagars ångerrätt och detta gäller också för tjänser som du köper från PIF. 

 

Överlåtelse

Genom att acceptera Användarvillkoren godkänner du att avtalet som du har ingått med PIF, utan ditt samtycke, kan överlåtas till annat bolag som helt eller delvis, direkt eller indirekt ägs av PIF App AB eller till tredje part i anslutning till en inkråms- eller verksamhetsöverlåtelse som inkluderar Tjänsterna.

 

Förändringar i Tjänsterna

PIF kan när som helst och utan föregående information besluta att avveckla Tjänsterna eller ersätta Tjänsterna med andra tjänster. I sådant fall förbehåller sig PIF rätten att avsluta din tillgång till Tjänsterna, vilket kommer att ske efter att du har fått information om detta, t.ex. genom meddelande till din registrerade e-postadress. Eventuell ersättning som betalats i förskott för Tjänsterna kommer i sådana fall att återbetalas till dig.

 

Ändringar i Användarvillkoren

PIF kan komma att ändra dessa Användarvillkor från tid till annan. I den mån vi gör väsentliga förändringar som kräver ditt samtycke kommer vi dock att inhämta ditt samtycke innan förändringen träder i kraft.

 

Tillämplig lag och tvistelösning

Svensk lag ska tillämpas på Tjänsterna och dessa Användarvillkor. Tvister ska avgöras av svensk allmän domstol.

Du kan också vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, läs mer på www.arn.se

 

Kontaktuppgifter

PIF App AB, Kristinebergs slottsväg 3, 112 14 Stockholm.

E-post: hej@pif.community

bottom of page